Opłaty

Wykaz opłat za zezwolenia na sportowy połów ryb w jeziorach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o. na 2023 rok.

Uwaga: opłata za „spinning z łodzi” obejmuje 4 sposoby wędkowania: spinning z łodzi, lub spinning z brzegu, lub 2 wędki zwykłe z łodzi, lub 2 wędki zwykłe z brzegu

1. Opłaty na jeziora grupy I lub II

Rodzaj zezwolenia Jedno wybrane jezioro z grupy I lub II  Jeziora Grupy I
Cały sezon 14dni 7dni 3dni cały sezon
2 wędki z brzegu 100 zł 65zł 45zł 35zł 175  zł
spinning z łodzi 170zł 100zł 75zł 50zł 250  zł
 • sezon z brzegu od 01.04. do 30.11
 • sezon z łodzi od 01.06. do 15.11. (w gminie Czaplinek tylko na j. Drawsko  można używać silników spalinowych. Na całym jeziorze dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym do 5 kW oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art 20 ustawy o rybactwie  śródlądowym i używanych wyłącznie do amatorskiego połowu ryb – w okresie od 1 maja do 31 października)

2. Opłaty na jeziora  grupy I + grupy II 

Rodzaj zezwolenia Cały sezon
2 wędki z brzegu – 34 jeziora 250  zł
spinning z łodzi – 34 jeziora 410  zł
 •  sezon letni z brzegu – od 01.04. do 30.11.
 •  sezon z łodzi od 1.06 do 15.11.

 

3. Opłaty na  jeziora Grupy III   –    w zł.

Rodzaj zezwolenia

Jedno wybrane jezioro z grupy III 7 jezior grupy III
Cały

 

rok
14dni 7 – 3dni cały rok
2 wędki z brzegu  100   65  45-40  180 
spinning z łodzi 170 100   80-60 250
 •   sezon letni z brzegu, lodu – rok kalendarzowy sezon z łodzi od 01.05 do 15.11; opłata obejmuje również wędkowanie jedną wędką spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej.
 • z opłat zwolnieni są członkowie Okręgu PZW w Koszalinie, którzy opłacili składkę członkowską PZW i okręgową na wody nizinne lub górskie w Okręgu na dany rok kalendarzowy                                         
 •   U W A G A  dla Członków PZW Okręg Koszalin do udostępnionych jezior III grupy, w ramach porozumienia z PZW w Koszalinie, włącza się  dodatkowo w 2022 r dwa  jeziora z grupy I : j. Krosino i j. Rzepowo. Na nich  sezon z brzegu trwa  od 1.04 do 30.11 , sezon z łodzi od 1.06 do 15.11. – wędkowanie od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem. Opłata za wędkowanie pod lodem i dopłata do wcześniejszego wędkowania z łodzi w maju jak dla jezior z pierwszej i drugiej grupy.
 •  Pozostali wędkarze mogą wykupić zezwolenia na jeziora Krosino i Rzepowo wg stawek  podanych w opłatach dla grupy I.

4. Opłaty na jezioro Młotowo (Młyńskie)    –   w  zł.

Rodzaj zezwolenia Cały sezon 14 dni 3 dni
2 wędki z brzegu 100   65 40
spinning z łodzi 170 100 60
 1. sezon letni z brzegu – od 01.04. do 30.11.
 2. sezon z łodzi – od 1.06. do 15.11.
 3. w sezonie zimowym jezioro nieudostępnione do wędkowania

5. Opłaty za połowy kuszą na jeziorach: Czochryńskie, Jeziorno, Kortkowo (sezon na połowy kuszą – od 16.05 do 14.10)

Pakiet 3jeziora  Jedno wybrane jezioro
cały sezon 14  dni 3  dni 1  dzień
150  zł 85  zł 50  zł 21  zł

6. Opłaty dla cudzoziemców na jeziora grupy I i II z łodzi.

Opłatę należy wnieść jako równowartość złotówkową podanych niżej opłat w Euro (przelicznik będzie brany według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania opłaty)

Cały sezon 14 dni 7 dni 3 dni
90  Euro 40  Euro 26  Euro 15  Euro
 • sezon letni z  brzegu   –   01.04   – 30.11
 • sezon letni z łodzi        –  01.05   – 15.11

Opłaty za wędkowanie w  jeziorach grupy III i j. Młotowo, oraz okres zimowy grup I i II wg ogólnego cennika.

7. Sezon zimowy trwa 01.01 do 31.03 i od 01.12. do 31.12. w danym roku kalendarzowym.

Zezwolenie na wędkowanie spod lodu obejmuje:
1. jedno wybrane jezioro z GRUPY I lub GRUPY II – opłata 50 zł
2. wszystkie jeziora z GRUPY I oraz z GRUPY II – opłata 100 zł
W przypadku braku bezpiecznej pokrywy lodowej, zezwolenie upoważnia do wędkowania 2 wędkami zwykłymi z brzegu, w jeziorach i okresach, na które zostało wystawione zezwolenie zimowe.

8. Sezon zimowy z łodzi na jeziorze Drawsko trwa od 01.01 do 28.02. – opłata 170 zł.

           Zezwolenie na wędkowanie z łodzi obejmuje:  połów spinningiem z łodzi lub z brzegu lub połów 2 wędkami zwykłymi z łodzi lub z brzegu. W przypadku wystąpienia bezpiecznej pokrywy lodowej zezwolenie upoważnia do wędkowania 1 wędką spod lodu w jeziorze Drawsko w okresie, na który zostało wystawione zezwolenie. 

Uwaga : W stosunku do zezwoleń obowiązujących w innych okresach roku  obowiązują następujące ograniczenia wynikające z przepisów prawa:

1. Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r (Dz.U. poz. 652 z 13 maja 2015 r.): Art 8.1.12 w brzmieniu – zabrania się połowu ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem. Ograniczenie to jest o tyle istotne, że większość kłusujących w zimie na wodzie wędkarzy łowiła w ten zabroniony sposób.

2. Uchwały Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: § 4 pkt 7 – zakaz używania silników o napędzie mechanicznym na jeziorze Drawsko w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia. Dla wędkarzy nie posiadających silników elektrycznych może to powodować zagrożenie przy często wzmagających się niespodziewanie zimowych wiatrach.

9. Opłaty zniżkowe :

przysługują emerytom, rencistom oraz uczącej się młodzieży (niepracującej). Zniżka dotyczy  zezwolenia na każde dowolnie  wybrane jezioro z GRUPY I lub GRUPY II na wędkowanie  z brzegu i wynosi:

– opłata w sezonie letnim (od 01.04 do 30.11)- 2 wędki zwykłe        –  50 zł
– opłata w sezonie zimowym (od01.01 do 31.03 i od 01.12 do 31.12) – 30 zł

Nie ma zniżek na grupy jezior , na wędkowanie z łodzi i spinningowanie

10. Dopłata do zezwoleń na wcześniejsze wędkowanie z łodzi w maju wynosi 50 zł     (na każde dowolnie wybrane   jezioro z GRUPY I lub GRUPY II lub j. Młotowo ) bez względu na okres, na który zezwolenie zostało wystawione. Sama dopłata nie upoważnia do wędkowania.

Opłaty można wnosić: bezpośrednio w biurze Spółki w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 14 w dni robocze w godz 7 – 15  lub dokonując wpłaty na konto „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o.

Rachunek bankowy: 95 8581 1027 0410 3626 2000 0001
(Pomorski Bank Spółdzielczy, O/ w Czaplinku)

UWAGA WPŁACAJĄCY NA KONTO!
Wpłata na konto za zezwolenie wymaga podania na odcinkach dla wpłacającego i Spółki poniższych danych :
1. Nazwisko i imię wędkującego;
2. Seria i numer Karty Wędkarskiej;
3. Nazwa:  jeziora – w opłatach na jedno jezioro (całosezonowych lub okresowych)                                grupy jezior – w opłatach całosezonowych na poszczególne grupy;
4. Rodzaj wędkowania (z brzegu, z łodzi, spod lodu);
5. Okres wędkowania (sezon letni, sezon zimowy, 14  dni,  7 dni,  3 dni);
w przypadku zezwoleń okresowych (14 dni, 7 dni, 3 dni) należy podać datę od dnia obowiązywania zezwolenia do dnia zakończenia go z zachowaniem ciągłości.

Przy wpłatach na konto na jedno jezioro prosimy o wpisywanie zawsze nazwy jeziora a nie grupy do której należy.

Uwaga: opłata za „spinning z łodzi” obejmuje 4 sposoby wędkowania: spinning z łodzi, lub spinning z brzegu, lub 2 wędki zwykłe z łodzi, lub 2 wędki zwykłe z brzegu

W związku ze zmianą przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, wpłacający na konto muszą posiadać przy sobie potwierdzenie wpłaty (zawierające powyższe dane) oraz wydruk poniższego tekstu:

„1. Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:
a/ ustawie o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r (Dz.U. poz. 2168 z 8 listopada  2019 r. – Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy)
b/ obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018 r (Dz. U. z 18.10.2018 r poz. 2003)
c/ ponadto przy połowach na wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka        z o.o. obowiązują limity połowowe zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW.”

Brak powyższych danych na potwierdzeniu wpłaty oraz brak wydruku powyższego tekstu powoduje, że nie będą one honorowane jako zezwolenie na połów ryb. Zastrzeżenie to dotyczy również innego niż w wykazach, podziału na gruszczenie py jezior, oraz okresy połowowe.

Uwaga: zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (D.U poz. 1510 z dnia 8 sierpnia 2017 r.) ulegają zmianie okresy ochronne następujących ryb:

1. suma (Siluris glanis) – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja

2. szczupaka (Esox lucius) od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia

3. węgorza (Anguilla anguilla L.) od 1 grudnia do 31 marca 

Pozostałe informacje zamieszczone są w zakładce Zezwolenia (informator i wykaz jezior)

Reklama